Bankalardan ‘bir kenarda dursun’ kredisi

Bankalar hizmet gelirleri kısılınca faiz gelirine yöneldi. Kredi pazarlayan finansçılar, ‘ihtiyacım yok’ diyen müşteriye bile faizden gelir elde etmek için “Çekin bir kenarda dursun” demeye başladı.

Bugün’ün haberine göre, ban­ka­lar ih­ti­ya­cı ol­ma­yan müş­te­ri­ye bi­le kre­di sa­ta­rak fa­iz ge­li­ri­ni ar­tır­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Son dö­nem­de bir­çok ban­ka­nın çağ­rı mer­ke­zi ça­lı­şan­la­rı va­tan­daş­la­rı ara­ya­rak te­le­fon­la kre­di pa­zar­la­ma­ya baş­la­dı.

Doğ­ru­dan “Si­ze na­kit kre­di ve­re­lim di­yen de var kre­di kar­tı­nız­dan na­kit pa­ra çek­mek is­ter mi­si­ni­z” di­yen de. Bu­gü­ne ka­dar hiç kre­di kul­lan­ma­mış ki­şi­ler ara­ma­da öne çı­kar­ken, kre­di bor­cu­nu ye­ni ka­pat­mış ki­şi­ler de po­tan­si­yel müş­te­ri ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.

7,4 mil­yon ki­şi aran­dı

Kre­di sa­tı­şı için ya­pı­lan ara­ma­lar­da­ki ar­tış ra­kam­la­ra da yan­sı­dı. Ban­ka­cı­la­rın sa­tış ama­cıy­la ulaş­tı­ğı müş­te­ri sa­yı­sı yı­lın ilk 3 ayın­da bir ön­ce­ki yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 53,15 ar­ta­rak 4 mil­yon 865 bin 567’den 7 mil­yon 451 bin 688’e çık­tı. Bu müş­te­ri­le­rin yüz­de 60’ı­na ula­şıl­dı. Ya­pı­lan gö­rüş­me­le­rin or­ta­la­ma ko­nuş­ma sü­re­le­ri ise 138 sa­ni­ye ol­du.

Fa­iz baş­lı­yor

Ban­ka­lar­dan ge­len kre­di pa­zar­la­ma­sıy­la il­gi­li te­le­fon­la­ra ‘evet’ der­ken üç ke­re dü­şün­mek ge­re­ki­yor. “Ha­zır kre­di­niz var, kul­lan­ma­sa­nız bi­le bir

ke­nar­da dur­sun.

Za­ten 14 gün için­de vaz­ge­çe­bi­lir­si­niz. Bu he­sap için bir de kre­di kar­tı gön­de­ri­yo­ruz’ şek­lin­de te­le­fon eden ban­ka­la­ra, ‘Evet’ de­di­ği­niz­de tak­si­met­re ça­lış­maya baş­lı­yor.

Kredi kartına tanımlı değil

Şir­ket sa­hip­le­ri, acil ih­ti­yaç­lar için ye­dek­te pa­ra­nın ol­ma­sı­nı ter­cih et­ti­ği için bu­nun kre­di kar­tı­na ta­nım­lı bir li­mit ol­du­ğu­nu ve har­ca­ma ya­pıl­ma­dı­ğı tak­dir­de fa­iz iş­le­me­di­ği­ni dü­şü­ne­rek ka­bul edi­yor. An­cak ay so­nu ge­len öde­me tab­lo­suy­la şok olu­yor­lar. Gö­rüş­me te­le­fon­la ol­du­ğu için çok faz­la de­tay so­ra­ma­yan tü­ke­ti­ci, fai­zin he­sap açıl­dı­ğı an­dan iti­ba­ren iş­le­me­ye baş­la­dı­ğı­nın far­kı­na va­ra­mı­yor.

6 ayın bilançosu 52 milyar lira

Bankaların kullandırdığı kredi miktarına baktığımızda da bu yıl kredi iştahının yüksek olduğu gözleniyor. Yılın ilk 6 ayında kredi kartları ve taksitli ticari krediler de dahil kullandırılan kredi miktarı 52 milyar 130 milyon 178 bin liraya ulaştı. Çekilen kredilerin 13 milyar lirası konut, 812 milyon lirası taşıt, 6 milyar 589 milyon lirası tüketici, 27 milyar 379 milyon lirası taksitli ticari kredi ve 4 milyar 297 bin lirası kredi kartlarından oluştu.

kaynak: zaman.com.tr