Press ESC to close

Apartman aidatları nasıl hesaplanır

Apartman aidatları nasıl hesaplanır, Apartman aidat ödemelerinin içine ne girer?

Apartman ve site sakinlerinin yakındıkları en önemli hususlardan bir tanesi de aidat giderleridir. Aidat ödemelerinin içine ne girer? Apartmana yapılacak olana her masrafa dahil edilebilir miyim? Dairemin metrekaresi diğer dairelere göre çok küçük ama aynı aidatı ödüyorum gibi sorular çok fazla sorulmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20.maddesine bakacak olursak;

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça diyerek başlar eğer aralarında bir anlaşma varsa aralarındaki anlaşmaya göre aidatlar belirlenebilir. Peki, aralarında anlaşma olmadığı zaman aidatlar nasıl belirlenir?

a)Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; Yani bu giderler toplam giderlerin bina veya sitede bulunan bağımsız bölüm sayısına bölünmesine ile bulunur.

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım bakım, koruma, (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./9 maddesi) güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;Katılmakla yükümlüdür. Burada doğru kurulmuş bir kat irtifakı olduğu varsayımı altında arsa payı ifadesi herkesin evinin metrekaresinin oranına ve şerefiyelendirmesine göre bu masraflara dahil edileceği ifade edilmiş olup dairenizin metrekaresi çoğaldıkça bu masraflara daha çok aidat ödeyeceğiniz anlamına gelmektedir.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.(Değişik fıkra:13/04/1983-2814/9md.) Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, (Değişik ibare:14/11/2007-5711 S.K./9. Mad.) yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.”

Kanunun bu maddesi aralarında anlaşma olmadığı durumda geçerlidir. Kat maliklerinin aralarında anlaşma varsa bu yönetim planında açıkça belirtilmelidir. Mesela bir binada yönetim planına asansörü kullanmayan dükkan için ‘’Dükkanlar asansörün bakım ve işletme giderlerine katılmazlar.’’ İbaresi eklenerek dükkanın bu giderlere katılmaması sağlanabilir. Bu gidere katılmamak asansörü kullanmayan dükkan sahibinin en doğal hakkıdır. Eğer Bu madde yönetim planına eklenmemiş olsaydı dükkan sahibi asansör bakım ve işletme giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlü olacaktı. Kanun tüm maliklerin ortak sözleşmesi olarak yönetim planını kabul eder. Bağımsız bölümün el değiştirmesi durumunda yeni malik yönetim planını kabul etmiş sayılır ve yönetim planında aidatlar ile ilgili bir karar alınmışsa buna da itiraz hakkı bulunmamaktadır. Her binanın bir yönetim planı vardır ve istenildiği takdirde bu yönetim planı Tapu Müdürlüğünden temin edilebilir.